Wet Goed Verhuurderschap

Met het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap (wet GV) wil de regering ongewenste verhuurpraktijken voorkomen en tegengaan en woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten beschermen. Om dat te bereiken richt het voorstel zich tot verhuurders van reguliere woonruimte, verhuurders van verblijfsruimte voor arbeidsmigranten en verhuurbemiddelaars. 

Het voorstel introduceert verschillende instrumenten, waaronder (basis)normen voor goed verhuurderschap, de bevoegdheid om verhuurdervergunningen te introduceren en de mogelijkheid voor gemeenten om het beheer van een woning over te nemen.

Verhuurders moeten huurders bij aanvang informeren over allerlei zaken,zoals de puntentelling van de woning en de daarbij horende maximale huurprijs, de voorwaarden van het terugbetalen van de borg, het meldpunt van de gemeente, info over servicekosten en de eventueel geldende huisregels. Voor nieuwe huurders gelden deze zaken met ingang van de huurovereenkomst, voor bestaande huurovereenklomsten moet verhuurder huurder op z’n laatst informeren voor 1 juli 2024.

Wat regelt de wet  Goed verhuurderschap volgens art. 2:

 • Verhuurder, bemiddelaar of beheerder handelt in overeenstemming van deze wet

– bij verhuur is de selectie procedure transparant

– met objectieve selectiecriteria

– en motiveert de verhuurder waarom een kandidaat het niet geworden is

Verhuurder onthoudt zich van iedere vorm van intimidatie.

 • Huurovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd
 • Verhuurder informeert huurder over

– rechten en plichten van huurder ten aanzien van het gehuurde en overhandigt een puntentelling van de woning

– contactgegevens van de verhuurder

– contactgevens van het meldpunt

– de waarborgsom en de regels omtrent de terugbetaling van die waarborgsom

– informatie over de jaarlijkse afrekening van de servicekosten

 • Voor bestaande huurovereenkomsten heeft een verhuurder 1 jaar de tijd om huurders op de hoogte te stellen van deze informatie.
 • Geeft ook regels omtrent verhuur aan arbeidsmigranten.
 • Onverminderd het tweede en derde lid handelt de verhuurbemiddelaar in overeenstemming met art. 417, vierde lid, van Boek 7 BW.

Artikel 417
4.

Indien een der lastgevers een persoon is als bedoeld in artikel 408 lid 3, en de rechtshandeling strekt tot koop of verkoop dan wel huur of verhuur van een onroerende zaak of een gedeelte daarvan of van een recht waaraan de zaak is onderworpen, heeft de lasthebber geen recht op loon jegens de koper of huurder. Van deze bepaling kan niet ten nadele van de koper of huurder worden afgeweken, tenzij de rechtshandeling strekt tot huur of verhuur van een tot woonruimte bestemd gedeelte van een zelfstandige woning.

.

De gemeente:

Elke gemeente moet voor 1 januari 2024 ook een ‘laagdrempelig meldpunt’ openen waar huurders ongewenst verhuurgedrag kunnen melden en waar ze informatie krijgen over instanties die hen verder kunnen helpen.

Handhavingssancties:

 • Waarschuwing
 • Bestuursdwang
 • Bestuurlijke boete (€22.550,- – €90.000,-)
 • Beheersovername (tijdelijk).

Bij een beheersovername zal bij een gereguleerde huur de maximale huurprijs behorende bij de punten van de woning worden gevraagd. Bij een geliberaliseerde huur zal een redelijke prijs in het economische verkeer worden gevraagd. De vraag is wat redelijk is?

Vergunning:

Een gemeente mag de vergunningen uitgeven (kan ook voor bepaalde wijken gelden), maar hoeft dit niet te doen. Doet zij dit wel, dan moet de gemeente een verordening opstellen die de voorwaarden voor deze vergunning regelt. Niet iedere gemeente zal de vergunning per 1/7 geregeld hebben, sommige gemeenten doen daar wat langer over. Kijk dus op de website van jouw gemeente of een vergunning nodig is.

De verhuurder is de vergunningsplichtige.

Een vergunning kan dus ook ingetrokken worden. Dit is een zwaar middel en dat kan alleen onder strikte voorwaarden.

Beoordeling bij de verstrekking van een vergunning kan toetsing zijn aan de wet BIBOP (witwassen).

Voor verhuurbemiddelaars is het nu echt niet meer toegestaan om dubbele courtage te vragen. De gemeente gaat hier ook streng op toezien.

Wat is er nog meer geregeld in deze wet?

 • Vergunning is persoonsgebonden
 • Waarborgsom mag maximaal 2 maanden huur zijn en dient binnen 14 dagen na einde huurovereenkomst te worden teruggestort, tenzij er schade is, dan moet (het restant) van de borg na 1 maand worden teruggestort.
 • Verhuurder mag alleen servicekosten in rekening brengen die overeengekomen zijn.
 • Verhuurder is verplicht een onderhoudsplan op te stellen voor een periode van 5 jaar (MJOP).

Opmerkingen

 • Zijn gemeenten wel in staat om deze vergunningen tijdig af te geven?
 • Hebben gemeenten de kennis in huis om de punten van een woning te meten volgens de WWS?
 • Indien er schade is en de waarborgsom ingehouden wordt, ben je verplicht deze – onder aftrek van de kosten van herstel – binnen een maand het restant terug te betalen, in overleg van de facturen van herstel. Het is echter maar de vraag of je binnen een maand schade kunt herstellen?
 • De huurovereenkomst moet schriftelijk worden overeengekomen. Privaatrechtelijk is een overeenkomst vormvrij (een mondelinge overeenkomst is ook een overeenkomst), maar een mondelinge overeenkomst is  in strijd met de wet GV.

De Wet (link)

Deze Gemeenten hebben reeds een meldpunt: