Wet Goed Verhuurderschap, voor welke verhuurders?

Met het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap (wet GV) wil de regering ongewenste verhuurpraktijken voorkomen en tegengaan en woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten beschermen. Om dat te bereiken richt het voorstel zich tot verhuurders van reguliere woonruimte, verhuurders van verblijfsruimte voor arbeidsmigranten en verhuurbemiddelaars. 

Maar geldt deze wet voor alle verhuurders, dus ook voor woningcorporaties?

Deze wet beschermt woningzoekenden en huurders tegen ongewenst verhuurgedrag van:

  • particuliere verhuurders
  • verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders)
  • werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen
  • woningcorporaties

Woningcorporaties

Gemeenten krijgen de bevoegdheid om een vergunningsplicht voor verhuur in te voeren. Deze vergunningsplicht is echter niet van toepassing op woningcorporaties. De gemeente heeft ook geen bevoegdheden om woningcorporaties aanwijzingen te geven of sancties op te leggen. Het toezicht op het naleven van de algemene regels van goed verhuurderschap door woningcorporaties is aan de autoriteit Woningcorporaties.

Woningcorporaties zijn, net als alle andere verhuurders, verplicht om hun huurders te informeren over:

  • de huurder de woning alleen mag gebruiken zoals met verhuurder is afgesproken.​​​
  • de verhuurder de woning alleen met toestemming van de huurder mag betreden. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel.

En woningcorporaties moeten bovendien hun huurders informeren over :

De regels van Goed Verhuurderschap

Samengevat wordt onder goed verhuurderschap verstaan:

1. niet discrimineren, door:
– een heldere selectieprocedure te hanteren
– objectieve selectiecriteria te gebruiken en
– de keuze voor de gekozen huurder te motiveren (als de woningcorporatie gebruik maakt van een woonruimteverdeelsysteem geldt dit niet)

2. niet intimideren.

3. niet meer dan tweemaal de kale huurprijs als waarborgsom eisen.

4. het schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst.

5. het schriftelijk verstrekken van informatie aan de huurder (informatieplicht) over:
– de rechten en plichten van de huurder
– de hoogte van en regels over (terugbetaling van) de waarborgsom
– de contactgegevens van een contactpunt waar de huurder terecht kan bij zaken over het gehuurde
– de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente waar klachten over ongewenst verhuurgedrag kunnen worden gemeld
– de betalingsverplichting van de huurder over de servicekosten, waarbij geldt dat jaarlijks een volledige kostenspecificatie aan de huurder moet worden verstrekt.

6. eventuele servicekosten niet anders dan in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in rekening brengen.

Bij verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten geldt nog een aantal aanvullende regels. Onder meer dat rekening moet worden gehouden met de taal van de arbeidsmigrant en dat de huurovereenkomst afzonderlijk van de arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd.

(bron Aedes)